• nieuws/dossiers
  • gemeente Haarlemmermeer neemt bestemmingsplannen in procedure
06 feb 2013

Gemeente Haarlemmermeer neemt bestemmingsplannen in procedure

Voor drie bestemmingsplannen voor het glastuinbouwgebied PrimA4a lopen bij de gemeente Haarlemmermeer procedures die tot een definitieve vaststelling moeten leiden. Voor het nieuw te ontwikkelen gebied, waar al 45 hectare is uitgegeven, moet dat op korte termijn resulteren in het beschikbaar komen van deelplan 4. Dit deelplan omvat 40 hectare glastuinbouw en 6,5 hectare daar aan gelieerde bedrijvigheid op een unieke locatie in de Randstad, in de nabijheid van Schiphol. Het ontwikkelingsbedrijf Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland, kortweg SGN genoemd, is blij met deze positieve ontwikkeling. Zodra de bestemmingsplannen zijn vastgesteld, kunnen de contacten met geïnteresseerde ondernemers – er is flink interesse voor de nieuwe kavels – in afrondende onderhandelingen worden omgezet. Voor de overige delen van het nieuwe gebied van 220 hectare komt één overkoepelend bestemmingsplan.

Voor het bestaande glastuinbouwgebied past de gemeente Haarlemmermeer de bouwvoorschriften aan waardoor moderne kashoogtes mogelijk worden. Dat sluit aan bij de hedendaagse wensen van ondernemers in de glastuinbouw. De herstructurering van het bestaande glastuinbouw gebied heeft – verdeeld over drie grote kavels – 20 hectare opgeleverd waar moderne glastuinbouwbedrijven zich kunnen vestigen.

Deelplan 4, centraal gelegen binnen PrimA4a-Nieuw ligt langs de Bennebroekerweg ter hoogte van Rijsenhout. De begrenzing van het plangebied wordt aan de westelijke zijde gevormd door (de Slotertocht langs) de A4, aan noordelijke zijde door de Bennebroekerweg en aan de oostelijke zijde door de Aalsmeerderweg. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door een kadastrale grens op circa 600 m (ter breedte van 3 polderkavels) parallel aan de Bennebroekerweg.

Dit deelplan kan een voorbeeldfunctie vervullen voor de ontwikkeling van de overige deelgebieden en zal als katalysator voor deze ontwikkelingen gelden. Hierbij komt dat de gronden binnen het plangebied van deelplan 4 vrijwel volledig in eigendom van de initiatiefnemer zijn. Deelplan 4 omvat niet alleen nieuwe glastuinbouw en een aantal daarmee samenhangende functies, maar ook een belangrijk gedeelte van de nieuwe groenstructuur van PrimA4a, de centraal gelegen parkachtige groenzone met verschillende functies, Oostpoort genaamd. Op hoofdlijnen wordt beoogd de volgende functies, met bijbehorende bebouwing en gebruik, mogelijk te maken: glastuinbouwbedrijven; glasgelieerde bedrijven;(bedrijfs)woningen; infrastructuur; groen met waterberging (langs de A4); specifiek voor de Oostpoort, een groenzone met uiteenlopende functies als (dag)recreatie, educatie/informatie, presentatie en verkoop glastuinbouw- en streekproducten en locale producten.