11 apr 2013

Herijking PrimA4a: Ontwikkelingsstrategie aangepast om de marktvraag beter te kunnen bedienen.

De ontwikkeling van PrimA4a neemt meer tijd in beslag dan is voorzien bij de start in 2006. De wijze waarop het project ruimtelijk, juridisch-planologisch en financieel is vormgegeven voldoet niet meer aan de huidige eisen die aan een complexe gebiedsontwikkeling als deze worden gesteld. Daarom hebben gemeente Haarlemmermeer en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) nieuwe afspraken gemaakt.

Gemeente en SGN hebben het afgelopen jaar in samenspraak met hun partners in deze gebiedsontwikkeling, provincie Noord-Holland, Greenport Aalsmeer en marktpartijen het project kritisch onder de loep genomen. Belangrijkste conclusies daaruit zijn dat de twee geschakelde hoofdambities nog steeds overeind staan. De ontwikkeling van een grootschalig modern en duurzaam glastuinbouwgebied t.b.v. groei- en schuifruimte voor de Greenport Aalsmeer. En daarmee tevens de herstructurering van de verouderde glastuinbouwgebieden rond Rijsenhout en Burgerveen mogelijk te maken. De wijze waarop het project ontwikkeld zal worden wijzigt van een blauwdrukontwikkeling, waarbij een te realiseren eindbeeld voorop staat, naar een gefaseerde modulaire ontwikkeling, waarbij elke fase programmatisch, ruimtelijk en economisch zelfstandig –als een module–bestaansrecht heeft. Daarbij blijven het Masterplan (2008) en Herstructureringsplan (2009) leidend als eindbeeld, maar kan voor tijdelijke of gefaseerde oplossingen gekozen worden. De nieuwe ontwikkelstrategie moeten er tezamen met een aangepaste juridisch-planologische strategie en aanvullende financiële afspraken tussen gemeente en SGN, voor zorgen dat het project vooruit kan en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit heeft om te reageren op veranderde inzichten en kansen die zich voordoen.

Wethouder Economie, Arthur van Dijk: "Het project is van dusdanig economisch belang voor de regio dat voortzetting ervan niet te discussie staat."